Bibliography of CISG Materials in Finnish Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Finnish

Search the Bibliography

ÄMMÄLÄ, Tuula [Finland]

1993. Sopimuksen pãtemãttömyyden korjaantumisesta [On remedying the invalidity of a contract - in Finnish] (1993)

ÄMMÄLÄ, Tuula [Finland]

1997. Vilpitön mieli ja selonottovelvollisuus [Good faith and the duty of inspection - in Finnish] (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saaarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 6 Turun yliopisto. Turku) 9-52

ÄMMÄLÄ, Tuula [Finland]

1998. Järkevä ja huolellinen henkilö - "A reasonable person" - Irtaimen kauppaa koskevan sopimuksen tulkinnassa [A "reasonable person" in the interpretation of contracts for the sale of goods - in Finnish], in: Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938 - 30/8 - 1998. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut. Turku (1998) 407-420

ÄMMÄLÄ, Tuula [Finland]

2002. CISGä Koskevaa Kirjallisuutta [Literature on the CISG - in English and - in Finnish] Article-by-article bibliography of Finnish works on the CISG (1980), (Turku, Finland) University of Turku (2002) available online at <http://www.law.utu.fi/tiedostot/xcisg/kirjal.htm#a>

ASTOLA, Tiina

1985. Takuuehdot vientikaupassa: tutkimus takuuehtojen pätevyyttä rajoittavista säännoksistä Pohjoismaissa, Saksan liittotasavallassa, Ranskassa ja Englannissa [Warranty clauses in export trade: A study on regulations limiting the validity of warranty clauses in Nordic countries, Germany, France and the UK - in Finnish], Yritysjuridiikkaa (1985) 0781-0733; 8, 102 p.

BUURE-HÄGGLUND, Kaarina

1986. Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista ([New Convention on the Law Applicable to International Sales Contracts - in Finnish], Lakimies (1986) 352-367

COMMISSION REPORT [Finland]

1990. Oikenstoimilakitoimikunnan mientintö [Report of the Commission for Reform of the Contracts Act - in Finnish] Komiteenmientintö 1990: 20 (1990)

ESKO, Timo

1982. Kansainvälisen kaupan materiaalisten normien ja liitymäsääntöjen uudistamisesta [New material and conflicts rules in the law of international sales - in Finnish], in: Defensor Legis, Helsinki (1982) 26-40

FINLAND: Domestic documents

1986. Riksdag. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till köplag [The Government Proposal to Parliament for a New Trade Act - in Finnish], Helsinki, Oikensministeriö Justitieministeriet (1986) (Document no. 360654Q). Riksdag. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen augaende avtal om internationella köp av varor [The Government Proposal to Parliament for Acceptance of some Provisions of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods], Helsinki, Oikensministeriö Justitieministeriet (1986) (Document no. 360798X)

HEMMO, Mika [Finland]

1997. Sopimusuikeus I [Contract law - in Finnish], (1997)

HERTZEN, von [Finland]

1983. Sopimusneuvottelut [Contract negotiations - in Finnish] (1983)

HOPPU, Esko [Finland]

1988. Vahingonkorvausvastuusta kauppalain mukaan [On the obligation to pay damages under the Sales Code - in Finnish] , Lakimies (1988) 51-65

HOPPU, Esko [Finland]

1995. Handels-och förmögenhetsrätten i huvuddrag [The main issues in commercial law and the law of obligations - in Finnish], 2d ed. (1995)

HUBER, Christian / SUNDSTRÖM, Mikko

1997. Kodifioitua kansainvälistä kauppoikeutta ("Wienin konvention") oikeuskäytännön valossa: Wienin konvention muotoutuu kansainvalisen oikeuskäytännön myötä [Codified International Sales Law ("Vienna Convention") in the Light of the Case Law: The Vienna Convention Gains Profile through International Decisions - in Finnish], Defensor Legis (1997) 747-759 [mentioning 34 decisions]

KAISTO, [Finland]

1997. Tiesi tai olisi pitänyt tietää [State of knowledge: knew or ought to have known - in Finnish] (1997)

KEMPPAINEN, M. / NÄÄTÄNEN, E.

2000. CISG: n soveltamisalasta ja myyjän olennaisesta sopimusrikkomuksesta sopimuksen purkuperusteena [On the scope of application of the CISG and on fundamental breach of contract by the seller as grounds for avoidance of the contract - in Finnish], 81 Defensor legis: Organ för Finlands advokatförbund (2000) 130-139

KIVIMÄKI, / YÖSTALO, [Finland]

1961. Lärobok i Finlands civilrätt [ - in Finnish] (1961)

KIVIVUORI, Antti [Finland]

1996. Irtaimen kaupasta [On the sale of goods - in Finnish], Helsinki: Lakimiesliiton kustannus

KOSKELO, Pauliine

1990. Säljarens ansvar förl everantörer och andra medhjälpare [Seller's Liability for Suppliers and Other Auxiliaries - in Finnish], in: 127 JFT-Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, Helsinki (1990) 294-313

LATVA, Sami

2004. Sopimuksen purkaminen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi CISG:n mukaan [Avoidance of the contract for fundamental breach under the CISG - in Finnish], pro gradu -tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2004)

LAUKKANEN, Iiris

1996. Myyjän kontrollivastuu CISG:n ja kauppalain mukaan erityisesti, kun suoritusvirheen on aiheuttanut myyjän apunaan käyttämä itsenäinen yrittäjä [The liability of the seller under the CISG and the Finnish Sales Act, in particular when the non-conformity was due to an independent contractor utilized by the seller - in Finnish], tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (1996)

LEHMUSVAARA, Tero

2004. Tiedonantovelvollisuus osana good faith and fair dealing -periaastetta kansainvälisessä kaupassa : laiminlyönnin vaikutus tavaran virheellisyyteen CISG:n mukaan [ - in Finnish], tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2004)

LEHTINEN, Leena [Finland]

1993. Vastakauppa ja sopimussakko [Countertrade and liquidated damages - in Finnish], Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus, 115 p. [CISG 12-13, 21, 47, 50, 61, 73-74, 78-79, 85]

LEHTINEN, Tuomas

1997. Pankki ja vilpitön mieli [On banks and bona fide - in Finnish], Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 6. Turun yliopisto. Turku (1997) 53-69

NORDISKA RÅDET/NORDISKA MINISTERRÅDET [Nordic Council/Nordic Council of Ministers]

1985. Nordiska köplagar. Förslag av den nordiska arbetsgruppen för köplagstifting [Nordic Sale of Goods Act. Proposal by the Nordic Working Group for Sale of Goods Legislation - in Swedish], Stockholm NU-serie 1984:5 (1985) 551 p. [Summary - in English 35-43; Proposed Danish/Finnish/Norwegian/Swedish Acts on facing columns 415-487; Synopsis of Articles of the Nordic Draft Sale of Goods Acts and CISG 489-498]. Pohjoismaiset kauppalait. Pohjoismaisen kauppalakityöryhmän ehdotus [Nordic Sale of Goods Acts. Proposal by the Nordic Working Group for Sale of Goods Legislation - in Finnish], Stockholm, NU -serie 1984:5 F (1985) 633 p. [Proposed Danish/Finnish/Norwegian/Swedish Acts on facing columns 497-569; Synopsis of Articles of the Nordic Draft Sale of Goods Acts and CISG 571-580]

PORTIN, Göran

1986. Ett köplagsförslag model -85 [The Sales Law proposal Model '85 - in Finnish], Tidsskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (1986) 1-10

RAHIKKA, Maisa

2006. Vahingonkorvausvastuun laajuuden määräytyminen irtaimen kaupassa kauppalain ja CISG:n mukaan [The extent of liability for damages under the Finnish Sale of Goods Act and under the CISG - in Finnish], Pro gradu -tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2006)

RAPAKO, Annamaria

1990. Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa (Die Rechtswahl in internationalen Handel) [Choice of law in international trade - in Finnish], Defensor Legis (1990) 656-677

RAUTIO, Niko

2002. Myyjän viivästyksen seuraamukset CISG: in ja KL:n mukaan [The consequence of late performance by the seller under the CISG and the Finnish Sales Act - in Finnish], Turku: Turun yliopisto (2002)

ROUTAMO, Eero [Finland]

[Vienna Conference participant]

[Participant in development of UNIDROIT Principles]

1988. Kauppalain anti ostajapuolelle [What Does the New Sales Law Offer to the Buyer? - in Finnish], Lakimies (1988) 17-23

ROUTAMO, Eero [Finland]

1990. Kaupan lait I [The law of sales - in Finnish], Helsinki: Lakimiesliiton kustannus (1990) 267 p.

ROUTAMO, Eero [Finland]

1990. Kaupan lait II [The law of sales - in Finnish], Helsinki: Lakimiesliiton kustannus (1990) 138 p.

ROUTAMO, Eero [Finland]

1996. Kaupan lait [The law of sales - in Finnish] (1996)

ROUTANO, Eero [Finland]

1996. UNIDROIT ja kansainväliset kaupalliset sopimukset [UNIDROIT and international commercial contracts - in Finnish], Defensor Legis (1996) 375-380

ROUTAMO, Eero [Finland] / RAMBERG, Jan [Sweden]

1997. Kauppalain kommentaari [Sales Law Commentary- in Finnish (based on Jan Ramberg's Swedish text "Koplagen")], Helsinki: Lakimiesliiton kustannus (1997) 576 p.

RUDANKO, Matti

1988. Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan [Contractual Duties of the Buyer and his Liability for Breach of Contract Under the Sales Law - in Finnish], Lakimies (1988) 24-50

SANDVIK, Björn

1997. Direkt- och indireckt förlust enligt "moment 22" köprätten [Direct and consequential damages as a "Catch 22" in the sales law - in Swedish], in: 133 JFT - Tidsskrift utgiven av Jurisdiska Föreningen i Finland, Helsinki/Helsingfors (1997) 256-277 [CISG 260, 276-277]

SEVÓN, Leif [Finland]

[Delegate to Vienna Diplomatic Conference]

1985. Får vi en ny köplag? [Shall we get a new Sales Act? - in Finnish], 121 Tidskrift utgiven av juridiska foreningen i Finland (1985) 508-521

SEVÓN, Leif [Finland]

1985. Riskens övergang enligt FN: konventionen om internationella köp [Passing of Risk under the UN Convention on International Sales - in Finnish], 66 Defensor Legis (1985) 107-131

SEVÓN, Leif [Finland]

1988. Kauppalaki ja YK: n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppa koskevista sopimuksista [The New Finnish Sales Law and the CISG - in Finnish], Lakimies (1988) 1-16

SEVÓN, Leif / WILHELMSSON, Thomas / KOSKELO, Pauliine [Finland]

1987. Kauppalain pääkaohdat [Law of sales - in Finnish], Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 3d ed. (1991) 215 p. [CISG 10, 30-32]

SISULA-TULOKAS, Lena [Finland]

1990. Felpåföljden prisavdrag [The remedy of price reduction - in Finnish] (1990)

SISULA-TULOKAS, Lena ed. [Finland]

1998. Ulkomaankauppaoikeus [The law of international trade - in Finnish], Kauppakaari Oy, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki (1998)

SISULA-TULOKAS, Lena [Finland]

2003. CISG pähkinänkuoressa (Elektroninen aineisto) [The CISG in a nutshell - in Finnish], Helsinki: Helsingin yliopisto (2003)

SOHLBERG, Patrik

2005. Vastapuolen etujen huomioonottaminen sopimusoikeudessa : vertaileva tutkimus Suomen ja PECL:n sopimusoikeudellisten järjestelmien kesken [ - in Finnish], Pro gradu -tutkielma, Helsinki: Helsingin yliopisto (2005)

TAKKI, Tapio

1988. Kauppalaki lainkäyttäjän näkökulmasta [Sales law as seen by the judge - in Finnish], Lakimies: Helsinki (1988) 66-71

TAXEL, [Finland]

1972. Avtal och rättsskydd [Contract and remedies - in Finnish] (1972)

TAXEL, [Finland]

1987. Avtalsrättens normer [The normative issues in contract law - in Finnish] (1987)

TAXEL, [Finland]

1993. Skadestånd vid avstalsbrott [Damages and breach of contract - in Finnish] (1993)

TELARANTA, [Finland]

1990. Sopimusoikeus [ - in Finnish] (1990)

TIMONEN, ed. [Finland]

1996. Inledning till Finlands rättsordning [Introduction to Finnish legal system - in Finnish] (1996)

WIKMAN, Anders

2004. Vahingonkorvausvastuusta vapautumisen edellytykset CISG:n mukaan [The grounds for release from liability for damages under the CISG - in Finnish], Pro gradu -tutkielma, Helsinki: Helsingin yliopisto (2004)

WILHELMSSON, Thomas [Finland]

1994. Köprätten och productansvaret [The sales law and product liability], Tidsskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (1994) 627-642 [CISG mentioned 632-633]

WILHELMSSON, Thomas [Finland]

1995. Standardavtal [Standard contracts - in Finnish], 2d ed. (1995)

WILHELMSSON, Thomas / SEVÓN, Leif [Finland]

1983. Räntelag och dröjsälsränta [The law of interest and interest on arrears - in Finnish] (1983)


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents