Go to Database Directory || Go to Bibliography


Examination of the Goods under the CISG and the
Finnish Sale of Goods Act

Sanna Kuoppala
Turku 2000

TIIVISTELMÄSIVU

TURUN YLIOPISTO
Oikeustieteellinen tiedekunta

KUOPPALA, SANNA:      Examination of the goods under the CISG and the Finnish Sale of Goods Act

Tutkielma, XIV+93 s. (Alkuperäisessä tutkielmassa)
Kansainvälinen kauppaoikeus
Lokakuu 2000

Englanninkielisen tutkielman aiheena on ostajan jälkitarkastusvelvollisuus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen, eli CISGin mukaan. Tutkielmassa on pe-rehdytty myös Suomen kauppalain (1987/355) mukaiseen tavaran tarkastukseen luovutuksen jälkeen. Suomen kauppalain osalta keskitytään erityisesti niihin yksityiskohtiin, jotka eroavat CISGin ratkai-suista.

Tutkielman lähestymistapa jälkitarkastusvelvollisuuteen ja reklamaatiosäännöksiin on ensisijaisesti teoreettinen. CISGin säännösten selvittämisessä on käytetty kansainvälisiä kommentaareja ja erityi-sesti useita artikkeleita. Suomen osalta tutkimusaineistona on käytetty kauppaoikeuden yleisteoksia ja hallituksen esitystä kauppalaiksi. Tarkastelua on havainnollistettu oikeustapauslyhennelmillä.

Ostajan jälkitarkastuksen ja siihen läheisesti liittyvän reklamaatiovelvollisuuden laiminlyömisestä seuraa, että ostaja ei voi virheen perusteella esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Ostaja ei voi myös-kään kiistää myyjän maksuvaatimusta sillä perusteella, että tavara on virheellistä. Seuraamukset ovat ostajan kannalta hyvin ankaria. Osapuolten, jotka toimivat sekä kotimaisen kaupan että kansainvälisen kaupan alalla, tulee ymmärtää Suomen kauppalain ja CISGin yhtäläisyydet ja erot.

Asiasanat: tavaran tarkastus, ostajan jälkitarkastusvelvollisuus, reklamaatio

Go to English text of Kuoppala commentary


Entered on the Internet courtesy of the CISG-Finland website, Prof. Tulla Ämmälä ed.


Comments/Contributions