DONG Likun [China]

1988. Yu caichan youguan de falu chongtu [Conflicts of Laws Relating to Property - in Chinese], in: Dong Likun ed., Guoji sifa lun [International Private Law], Beijing: Falu chubanshe [Law Press] (1988.3) Chapter 5, 321-325