DU Huanfang [China]

2003. Lun guoji hetong jieshi de falu shiyong [On the Legal Basis of the Interpretation of International Contracts - in Chinese], in: Hangzhou shangxueyuan xuebao [Journal of Hangzhou University of Commerce], Hangzhou (2003.3), No.60, 40-43