DUN Yimin [China]

2005. Huowu suoyouquan zhuanyi he maimai shuangfang de quanli yiwu [The Rights and Duties of the Buyer and the Seller and the Transfer of Property of Goods - in Chinese], in: Shangchang xiandaihua [Market Modernization], Beijing (2005.10), No. 10, 153