KUNDA, I. / MUTABZIJA, J.

2005. Odgovornost prodavatelja za pravo ili potrazivanje trecih osoba s osnove intelektualnog vlasnistva prema Beckoj konvenciji o medunarodnoj prodaji robe [Seller's liability for third party rights or claims based on intellectual property pursuant to the Vienna Convention on International Sale of Goods - in Serbo-Croatian], Zbornik pravnog fakulteta sveucilista u Rijeci [Rijeka, Croatia] (2005) 26:2:733-794