WANG Junkai [Taiwan]

1993. Lianheguo guoji shangpin maimai gongyue shiyong fangwei ji jieshi yuanze zhi yanjiu [A Study of the Sphere of Application and Interpretation Principles of the CISG - in Chinese], Thesis, Zhongxing University, Department of Law, Taiwan (1993.6) 186 p.