WANG Yingying [China]

2005. Shiyong guoji sunhai peichang yuanze de ruogan wenti [Problems on Compensation for Damages in International Contracts - in Chinese], in: Beifang jingmao [Northern Economy and Trade], Ha'erbin (2005.4), No. 4, 66-67