WU Hongjian / ZHONG Wenhong [China]

2005. Qianlun guoji huowu maimai de zhishi chanquan danbao [Intellectual Property Guaranties in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Shangchang xiandaihua [Market Modernization], Beijing (2005.9), No. 443, 126-127