Go to Database Directory || Go to Bibliography || Go to Annotated Text of CISG Article 79


Impossibility of Performance and
Other Excuses in International Trade

Tom Southerington
Turku 2001

TIIVISTELMÄSIVU

TURUN YLIOPISTO
Oikeustieteellinen tiedekunta

SOUTHERINGTON, TOM:      Impossibility of performance and other excuses in international trade

Tutkielma, 84 s., X liitesivua (alkuperäisessä tutkielmassa)
Kauppaoikeus
Kesäkuu 1999

Tutkielmassa tutkitaan suorituksen mahdottomuutta ja muita muuttuneita olosuhteita ja niiden vaikutusta sopimusosapuolten velvollisuuksiin kansainvälisessä kaupassa. Tarkasteltavina ovat Suomen kauppalain, YK:n kauppalain ja oikeustoimilain säännökset, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Principles of European Contract Law sekä Englannin common law'n frustration-doktriini. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja muuttuneiden olosuhteiden ongelmaan on mainituissa säännöstöissä käytetty.

Tutkimusmateriaalina on käytetty lakien esitöitä, oikeustieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleja sekä oikeustapauksia. Tärkeimpinä lähteinä voidaan mainita: Vihma: Suorituksen mahdottomuus varallisuusoikeudellisessa sopimussuhteessa, Godenhielm: Om säljarens bundenhet under ändrade förhållanden, HE 93/1986 vp., Sevón, Wilhelmsson, Koskelo: Kauppalain pääkohdat, Routamo: Kaupan lait, Bianca ja Bonnel (toim.): Commentary on the international sales law, Honnold: Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention, Schlechtriem: Uniform sales law, Schlechtriem (toim.): Commentary on the UN convention on the international sale of goods (CISG), UNIDROIT: Principles of International Commercial Contracts, Lando ja Beale (toim.): The Principles of European Contract Law, Atiyah: The sale of goods ja An introduction to the law of contract, Cheshire, Fifoot ja Furmston: Law of Contract, Treitel: The law of contract sekä McEndrick (toim.): Force majeure and frustration of contract.

Suorituksen mahdottomuudella tyypillisesti viitataan loogiseen, käytännölliseen tai oikeudelliseen mahdottomuuteen ja se vapauttaa sopimusosapuolen luontoissuoritus-velvollisuudesta. Force majeure -käsite tarkoittaa yleensä ennakoimatonta, ylivoimaista ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa suorituksen mahdottomuutta ja se tyypillisesti vapauttaa sopimusosapuolen (myös) vahingonkorvausvelvollisuudesta. Hardshipkäsitteellä tarkoitetaan yleensä sopimuksen mukaisten suoritusten muuttumista huomattavan epäsuhtaisiksi. Hardship-säännöt johtavat usein jatkoneuvotteluihin sekä mahdollisesti sopimuksen muokkaamiseen tai sen määräämiseen raukeamaan tuomioistuimessa.

Tutkituissa säännöstöissä käytetään pääosin kahdentyyppistä reagointitapaa muuttuneisiin olosuhteisiin: vapauttavia esteitä (vrt. mahdottomuus tai force majeure) ja sopimuksen muokkaamista tai määräämistä raukeamaan (vrt. hardship, kohtuullistaminen). Täydellinen säännöstö näyttäisi sisältävän molemmat mahdollisuudet. Lisäksi saatetaan edellyttää sopimuskumppaneilta jatkoneuvotteluja (vrt. hardship), mikä vaikuttaisi korostavan sopimuksen yhteistoimintaluonnetta ja sopimusosapuolten lojaliteettivelvollisuutta.

Asiasanat: kansainvälinen kauppa, sopimusoikeus, suorituseste, vapauttava este, ylivoimainen este, liikavaikeus, force majeure, hardship.

Go to English text of Southerington commentary


Entered on the Internet courtesy of the CISG-Finland website, Prof. Tuula Ämmälä ed.


Comments/Contributions